اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین 

و خدمات وابسته

دوره دوم (1401 تاکنون)

مهدی بهمنی – رئیس هیئت مدیره 

حجت اله کرمی – نائب رئیس اول 

بهنام  پاینده خواه – نائب رئیس دوم

نعمت اله مقدسی – دبیر هیئت مدیره

محمدعلی ملک قاسمی – خزانه دار

احمد اسماعیلی – عضو هیئت مدیره

داود پرویزی – عضو هیئت مدیره

دوره اول (1396 تا 1401)

علی محمودیان – رئیس هیئت مدیره 

محمدجواد شهبازی – نائب رئیس اول 

مهدی بهمنی – نائب رئیس دوم

علی کیانی نیا – خزانه دار

غلامرضا حق شناس – بازرس هیئت مدیره

علی حسینی – دبیر هیئت مدیره

تمامی حقوق برای اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین و خدمات وابسته محفوظ است

درباره ما

خدمات ما

ارتباط با ما