Slide اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین و خدمات وابسته info@altfuel.ir 021-91013791 021-91012961 برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

ورود به لینک تسویه حساب حق عضویت سالانه

اطلاعيه فوری: اعضاي محترمي كه از طريق تلفن همراه پيامك مربوط به بدهي و تسويه حق عضويت سالانه دريافت مي كنند مي توانند از طريق لينك زير نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند.

اتحادیه کشوری سوختهای جایگزین و خدمات وابسته

_

از عصر حاضر به عنوان اثر حاکمیت اقتصاد انرژی بر اقتصاد جهانی یاد می نمایند، جهان در حال حرکت به سمت تحول بزرگ در جریان تغییر حامل‌های انرژی بوده و گفتمان جهانی نیز حاکی از وحدت نظر همه کشورهای صاحب انرژی بر توسعه مبتنی بر اقتصاد انرژی است.
تبلور رویکرد جهانی را می توان در حرکت کشورها به سمت اقتصاد انرژی محوری به وضوح مشاهده کرد.
از ۲۸ کشور مصرف کننده اصلی گاز طبیعی ۱۱ کشور به جهت مسائل محیط زیست، ۹ کشور به جهت مسائل سیاسی و ۸ کشور به جهت مسائل تکنولوژیکی به سمت cng تمایل پیدا کرده اند.
در اقتصاد انرژی دو هدف بسیار مهم در قیمت گذاری حامل های انرژی مورد توجه تمامی کشورهای های مهم و دارای منابع نفت و گاز در جهان میباشد
۱_ ذخیره انرژِی
۲_ مدیریت اتلاف انرژی

آشنایی با قوانین

راهنمای اعضا