Loading...

الزام دادستان استان خراسان رضوی بر اجرای طرح صدور گواهی سلامت برای خودروهای دوگانه سوز تبدیلی

الزام دادستان استان خراسان رضوی بر اجرای طرح صدور گواهی سلامت برای خودروهای دوگانه سوز تبدیلی


با وجود گذشت حدود چهار سال از الزام صدور گواهی سلامت برای خودروهای تبدیلی و عدم ارائه سوخت به خودروهای فاقد این گواهی، از طرف هیات دولت، هنوز این مصوبه اجرایی نشده است.

اتمام تاریخ مصرف مخازن CNG اکثر خودروهای تبدیل شده در دهه 80، این خودروها را تبدیل به یک خطر بزرگ برای مالکین آنها جایگاه داران عرضه سوخت CNG کرده است.

هر چند شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی آمار دقیقی از انفجار این خودروها در جایگاه ها را منتشر نکرده است، اما از شواهد پیداست که شاهد شروع روند انفجارهای بیشتر در این جایگاه‌ها هستیم 22 خرداد 1402، با پیگیری اتحادیه کشوری سوخت جایگزین و انجمن جایگاه داران CNG، جلسه ای با حضور نمایندگان انجمن، رییس و اعضای هیات مدیره اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین، نماینده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و دادستان محترم استان خراسان رضوی برگزار شد.

در این جلسه دادستان، گزارش عملکرد هر یک از اشخاص حقوقی ذکر شده در مصوبه مذکور را بر اساس وظایف تعریف شده ایشان دریافت کرد و با تاکید بر اجرای صحیح قوانین، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی را ملزم به اجرای تعهدات خود مبنی بر هوشمند سازی جایگاه ها نمود.