نوار پیشرفت پیش فرض

طراحی وب 80%
رابط موبایل 95%
توسعه وب 85%
طراح وب 80%
رابط موبایل 95%
توسعه وب 85%

نوار پیشرفت رنگی

طراحی وب 80%
رابط کاربری 95%
توسعه وب 85%
ظراحی وب 80%
رابط موبایل 95%
توسعه وب 85%

نوار انیمیشن با استریپ

طراحی وب 80%
رابط موبایل 95%
توسعه وب 85%
طراحی وب 80%
رابط موبایل 95%
توسعه وب 85%