قابل توجه روسای محترم مرکز خدمات فنی cng

توسعه ناوگان اتوبوس گازسوز در مادرید