واحد پذیرش اولیه

 

1- برگه درخواست سامانه

2- درخواست کتبی

3- سند مالکیت / اجاره نامه

4- کارت ملی 5- شناسنامه

6- کارت پایان خدمت / معافیت

7- گواهینامه فنی

8- تاییدیه پستی

9- گواهی احکام کسب و تجارت

10- کد رهگیری مالیات*

11- کارت ملی مباشر (درصورت داشتن مباشر)

12- شناسنامه مباشر (در صورت داشتن مباشر)

13- عکس مباشر (در صورت داشتن مباشر)

14- نام بانک + شماره شبا واحد بازرسی


واحد بازرسی

 

1- جواب نامه مدیر استانی

2- جواب بازرسی

*برای ارائه کد رهگیری مالیات به نکات زیر توجه نمایید:

 

1-کد رهگیری مالیات ده رقم میباشد

2- کد رهگیری مالیات باید با کد ملی شخص/ شناسه ملی شرکت ثبت نام کننده در ایرانیان اصناف مطابقت داشته باشد.

3- کد پستی ثبت شده در اداره مالیات باید با کد پستی ثبت شده در ایرانیان اصناف مطابقت داشته باشد

4- چنانچه در ایرانیان اصناف به صورت حقوقی ثبت نام و دفتر شرکت با محل کارگاه متفاوت است

به اداره مالیات مراجعه کرده و کد پستی کارگاه را بعنوان کارگاه زیر مجموعه شرکت خود اعلام کنید.