تعهد نامه محضری جهت اجاره نامه های عادی

اینجانب………….. فرزند ……………شماره شناسنامه ……………صادره از……………… متولد………………… شماره ملی ……………………….. کد پستی ……………………. واقع در  استان ……………شهرستان ………….  منطقه/شهر……………….. آدرس……………………………………………………….  احراز به اصالت و صحت مدارک ابرازی به اتحادیه متعهد می‌شوند که کلیه مسئولیت های جزایی و حقوقی ناشی از عدم انطباق این مرجع مدارک با مکان (ملکی یا اجاره ای) مورد تقاضا را پذیرا بوده و شخصاً در مراجع قانونی و محاکم صالحه پاسخ گویی پیامدهای مترتب بر آن و هرگونه تعامل احتمالی مجروح از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی باشد بدیهی است پس از اخذ پروانه کسب در صورت بطلان هر یک از مدارک ابرازی در مراجع قضایی و اسقاط هر یک از شرایط و ضوابط اعلامی از سوی مراجع و سازمان‌های ذیربط (ضوابطی که منجر به اخذ پروانه کسب در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی و آیین نامه مربوطه شده است.) اتحادیه برابر مقررات موظف به ابطال پروانه کسب خواهد بود.

 

امضا