پس از ثبت شکایت میتوانید درخواست ارسال شده را از واحد دبیرخانه اتحادیه و یا ثبت شکایات پیگیری نمایید.

شماره تماس: 91013791-021 داخلی 4