از موسسات و نهادهای توانمند در حوزه آموزش صنعت CNG و دارای سابقه فعالیت مرتبط دعوت می شود، جهت همکاری خود را به همراه رزومه فعالیت با مشخصات ذیل تا تاریخ 98/07/15 به دفتر اتحادیه ارسال نمایید:

  1. تعداد دوره های برگزار شده توسط آن موسسه
  2. رشته های تحصیلی تدریس شده مرتبط با صنعت سی ان جی توسط آن موسسه
  3. معرفی اساتید همکار – ترجیحا دارای کد فنی حرفه ای – به همراه رزومه به ویژه در صنعت CNG
  4. مدت زمان همکاری با سازمان آموزش فنی حرفه ای و سازمان های آموزشی
  5. مکان و تجهیزات در نظر گرفته شده برای آموزش های مورد درخواست
  6. نمونه از گواهی های صادر شده