خدمات بیمه

اتحادیه کشوری با انعقاد تفاهم نامه مشترک با شرکت های بیمه ای بستری را جهت تحقق اهداف ذیل فراهم نموده است:
۱_ کاهش ریسک خدمات و آزمونهای تکمیلی برای مدیران مراکز
۲_ انتقال مسئولیت مالی و جانی مراکز صنفی در حوادث احتمالی به شرکت‌های بیمه برابر مفاد قانونی
۳_ پیگیری و حصول نتیجه جهت اجرای تعهدات بیمه نامه در این بیمه ها با حمایت کارشناسان اتحادیه
۴_ کارشناسی در حوادث احتمالی برای خودروهای مذکور در این بیمه نامه ها با نظر نماینده اتحادیه
۵_ داشتن بالاترین تعهدات در ازای کمترین حق بیمه در این بیمه ها

ورود به سامانه بیمه معلم

تلفن هماهنگی: 09904862936

ورود به سامانه بیمه ایران

تلفن هماهنگی: 09128903241