فرم ثبت نام سامانه اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته

مراکز مجاز خدمات فنی خودروهای گاز سوز دارای “کد عضویت”  از اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته، لطفا جهت عضویت در سامانه اتحادیه، تا تاریخ 9 تیر 1397، فرم ذیل را تکمیل فرمایید. بدیهی است در صورت عدم ارائه اطلاعات تا این تاریخ، از داشتن این امتیاز محروم می‌شوید.