در راستای اجرای آیین نامه مشاغل تخصصی و فنی موضوع تبصره ماده 13 قانون نظام صنفی و مصوبه شماره     60/1752/118/97 مورخ 12/06/96 ارائه مدارک آموزشی و فنی برای متقاضیان دریافت پروانه کسب در رسته های صنفی به شرح ذیل الزامی می باشد.

1-رسته صنفی تعمیر سیستم خودروهای گازسوز (خدمات فنی) با کد آیسیک  343021

ردیف شرح گواهی نامه آموزشی کد استاندارد دوره/کد ملی آموزش شایستگی مرجع صدور مجوز
1 مبانی برق خودرو 1-040-01-7231 سازمان فنی و حرفه ای کشور
2 دوره سیستم سوخت رسانی بنزین (سیستم انژکتور) 91/003/01-7231 سازمان فنی و حرفه ای کشور
3 دوره عیب یابی و تعمیر خودروهای دو گانه سوز نسل 1 تا 4

3-1- کار با دستگاه دیاگ و عیب یابی خودرو

3-2-  تعمیر سیستم سوخت رسانی گاز خودرو

3-3-  تعمیر کار اتوموبیل گازسوز

3-4-  تعمیر سیستم فشار پایین خودروهای گازسوز (سیستم پاشش)

3-5-  تعمیر سیستم فشار پایین خودروهای گازسوز (سیستم میکسری)

 

 

1/036/01-7231

91-005/01-7231

723120010060001

1-059-01-7231

 

1-058-06-7231

 

 

 

 

 

سازمان فنی و حرفه ای کشور

سازمان فنی و حرفه ای کشور

سازمان فنی و حرفه ای کشور

سازمان فنی و حرفه ای کشور

سازمان فنی و حرفه ای کشور

4 دوره تخصصی شیر مخزن و روش تعویض آن   اتحادیه کشوری(با همکاری تولیدکنندگان)
5 دوره اصول  ایمنی سیستم خودروهای دوگانه سوز 1-057-01-7231 سازمان فنی و حرفه ای کشور
6 آشنایی با الزامات استاندارد 9426 و 9747 ——————-

 

شرکت های صلاحیت دار آموزشی از سازمان ملی استاندارد
7 آشنایی با الزامات استاندارد 7598 ——————- شرکت های صلاحیت دار  آموزشی از سازمان ملی استاندارد

 

2-رسته صنفی تعمیر لوازم گازی خودروهای گازسوز (سیستم کم فشار) با کد آیسیک 502017

ردیف شرح گواهی نامه آموزشی کد استاندارد دوره مرجع صدور مجوز
1 مبانی برق خودرو 1-040-01-7231 سازمان فنی وحرفه ای کشور
2 دوره سیستم سوخت رسانی بنزین (سیستم انژکتور) 91/003/01-7231 سازمان فنی وحرفه ای کشور
3 دوره اصول ایمنی سیستم خودروهای دو گانه سوز 1-057-01-7231

 

 

سازمان فنی وحرفه ای کشور

 

4 تعمیر سیستم فشار پایین خودروهای گازسوز (سیستم پاششی)  

1-059-01-7231

 

سازمان فنی وحرفه ای کشور

 

5 تعمیر سیستم فشار پایین خودروهای گازسوز (سیستم میکسری)  

1-058-06-7231

سازمان فنی وحرفه ای کشور

 

3- ارائه خدمات هیدرو استاتیک (آزمون تکمیلی ) با کد آیسیک 15/502059

ردیف شرح گواهی نامه آموزشی کد استاندارد دوره مرجع صدور مجوز
1 الزامات استاندارد 6792 (آزمون مخازن تحت فشار بدون درز) ———————- شرکت های صلاحیت دار آموزشی از سازمان ملی استاندارد
2 الزامات استاندارد 17025 ———————- شرکت های صلاحیت دار آموزشی از سازمان ملی استاندارد
3 دوره تخصصی شیر مخزن و روش تعویض آن ———————- اتحادیه کشوری(با همکاری تولیدکنندگان)
4 دوره اصول  ایمنی سیستم خودروهای دوگانه سوز 1-052-01-7231 سازمان فنی وحرفه ای کشور