مراکز مجاز خدمات فنی توجه داشته باشید، دریافت کپی خوانا و با کیفیت از دو طرف کارت شناسایی خودروی متقاضی و کپی کارت ملی مالک، در زمان صدور گواهی سلامت الزامی است و می بایست توسط مراکز به همراه نسخه سوم اصل گواهی صادر شده امضا شده بایگانی شود.